Teade Püssi ja Saue soojusvarustuse kohta

Adven Eesti AS kavatseb oma Püssi ja Saue kaugküttevõrku paigaldada täiendava tootmisseadme ja muuta soojuse tootmiseks kasutatava kütuse liiki.

Tulenevalt Kaugkütteseaduse §14¹ nõuetest teavitame lepingu sõlmimise kavatsusest.

Püssi lepingu tingimused:

 • soojuse tootmise seadmete võimsus on 0,7…1,0 MW, kusjuures reguleerimisulatus on 10%...100% võimsusest;
 • tootmiskompleksi koosseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrgu liitumispunktini kinnistul Kalevi tn 10a;
 • soojuse tootmise aastane orienteeruv maht on kuni 3,5 GWh, kujunedes vastavalt kaugküttevõrku ühendatud tarbijate vajadusele, suvisel perioodil soojust ei vajata.
 • käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 12 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.
 • täitmise tagatis 15 tuhat eurot.

Saue lepingu tingimused:

 • soojuse tootmise seadmete võimsus on 3,0…3,6 MW, kusjuures reguleerimisulatus on 10%...100% võimsusest;
 • tootmiskompleksi koosseisu kuulub ka soojustorustik kuni kaugküttevõrgu liitumispunktini Kasesalu tänaval;
 • soojuse tootmise aastane orienteeruv maht on kuni 16 GWh, kujunedes vastavalt kaugküttevõrku ühendatud tarbijate vajadusele.
 • käitise valmimise tähtaeg on hiljemalt 12 kuu jooksul peale lepingu sõlmimist.
 • täitmise tagatis 60 tuhat eurot.

Soojuse tootjatel on kuni 9. oktoobrini 2017.a. kell 9:00 võimalik esitada võrguettevõtjale Adven Eesti AS kirjalik sooviavaldus lepingu sõlmimiseks, mis peab sisaldama järgmist infot:

 • võrgupiirkond kuhu soovitakse tootmiskompleks rajada;
 • tootmiskompleksi käitaja (nimi, registrikood);
 • tootmiskompleksi (sh liitumistorustiku) planeeritav asukoht (aadress ja tootmismaa katastritunnus) ning õiguslik alus sinna käitise rajamiseks;
 • planeeritava tootmiskompleksi kirjeldus, mis tõendab et see kasutab taastuvaid kütuseid ning parimat olemasolevat keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;
 • projektijuhtimise ajagraafik, mis tõendab et soojuse tootmist alustatakse täies mahus hiljemalt 12 kuu jooksul peale lepingu sõlmist;
 • sooviavaldaja tõendab oma valmisolekut osaleda soojuse hanke konkursil esitades järgmised kinnitused:
  • on asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris;
  • on täitnud õigusaktidest tulenevad sooviavaldaja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse;
  • ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud, tema suhtes ei ole algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  • omab piisavat finantsvõimekust käitise rajamiseks ja käitamiseks.
  • on valmis seadma lepingu täitmise tagamiseks finantsgarantii.

Sooviavaldus koos nõutava info ja dokumentidega palume vormistada kirjalikult allkirjastatuna või andmekandjal digitaalselt allkirjastatuna ja tuua see suletud ümbrikus aadressile Kassi tn 1, Tallinn ja anda need üle allkirja vastu.

Lisainformatsioon: Arbo Reino
arbo.reino@adven.com, tel.6678606

Share
Mainostoimisto Mediataivas