Energiakulude kokkuhoiuks on mitmeid erinevaid võimalusi

Keskendudes oma põhitegevusele ostavad ettevõtted sisse toetavaid teenused nagu näiteks haldusjuhtimine, IT ja telekommunikatsioon, raamatupidamine. Samas omavad ja haldavad paljud organisatsioonid endiselt oma lokaalset energia tootmist. Oma väike katlamaja tundub loomulik lahendus ning tihti ei mõelda, et on olemas ka teisi võimalusi.

Paljudel tootmisettevõtetel on ehitatud väikesed lokaalsed energiatootmised soojuse-, külma-, ja elektrienergiaga varustamiseks. Samas avaldavad kasvavad kütuse hinnad, karmistuvad keskkonnanõuded ja tihenev konkurents ettevõtetele järjest suuremat survet keskenduda põhitegevusele. Selle taustal tasub firmajuhtidel kaaluda ideed osta muude teenuste kõrval ka sisse ka kogu tootmiseks vajaminev energia.

Efektiivne energia tootmine vajab investeeringuid

Energia tootmine ja selle juhtimine on muutumas aina spetsialiseeritumaks, mis tingib vajaduse suurendada investeeringuid nii infrastruktuuri uuendamisse, keskkonnanõuete täitmisesse kui ka kõrgema efektiivsuse saavutamisse. Fossiilkütuste aktsiis on tõusnud ja tõusmas ka edaspidi, mistõttu lausub kasvav surve minna üle taastuvatele kütustele. Oluliseks probleemiks on ka vananevad ja ebaefektiivsed katelseadmed.

Energiatootmise uuendamine nõuab aga paraku nii suuri investeeringuid kui ka vastavat kompetentsi. Paljud ettevõtted on tänaseks teadvustanud, et energiakulude kokkuhoid ja energia tootmisega seotud riskide maandamine on neile oluline. Samas jäetakse energiatootmist toetavatesse seadmetesse sageli investeerimata, sest kapitali piiravad teised prioriteedid.

Adven Eesti kogemus näitab, et lahenduseks on kogu tootmiseks vajamineva energia sisseostmine. Investeeringu tegemise ja energiatootmise usaldamine professionaalse koostööpartneri kätte on mõistlik tegu, eriti olukorras, kus energiatootmine nõuab suuri investeeringuid ja ka igapäevast tähelepanu. Fokuseerides põhitegevusele kasvab organisatsiooni efektiivsus ja vabanevad ressursid teisteks eesmärkideks. Üks suurimaid võite energia juhtimise hankimisest on ka riskide üle kandmine teenuse pakkujale.

Energiakulud kontrolli alla

Energia hankimine lubab kaasata kompetentsi, parimat praktikat ja tehnoloogiat, mis pole ettevõttes saadaval. Kasvab ka opereerimisvõimekus ning läbi pakkuja efektiivsema tootlikkuse saavutatakse kulude kokkuhoid. Adven Eesti on mitmetel klientidel viinud energiatootmise üle soodsamale kütusele või rajanud kaasaegse energiatootmise, mis vastab konkreetse ettevõtte vajadustele.

Lisaks ei oma paljud ettevõtted ettekujutust energia tootmise reaalsest maksumusest. Eestis kohtab tihti arvamust, et energia hind koosneb peaasjalikult kütusest, energiatootmise eest vastutava töötaja palgakulust ja korralistest hoolduskuludest katlamajas. Samal ajal tegeleb aga ostujuht kütuse ostmisega, haldusjuht saastetasu arvutamise ja keskkonnalubade täitmisega ning energiahinnas ei kajastu varuosad ja remonditöö kulud. Paljudes ettevõtetes on need kulud hajutatud teistesse tegevusvaldkondadesse. 

Siinkohal võib tuua sobiva näite, kui üks ettevõte uskus oma katelseadme kasuteguriks olevat 90%, kuid andes katlamaja opereerimise Adven Eesti kanda selgus, et katla kasutegur oli vaid 60%. Lisaks katelseadme odavamale kütusele üleviimisega vähendas ka katelseadme kasuteguri tõstmine ettevõtte energiakulusid märgatavalt.

Kokkuvõtteks saab öelda, et kogu energia hankimine on mõistlik samm kui oma lokaalne energiatootmine vajab investeeringuid ning soovitakse saavutada kontroll järjest kasvavate energiakulude üle. Hankides energiat kogenud energiaettevõttelt kaasnevad nii madalamad energia kulud kui ka madalamad riskid. Omades pikaajalist nii energiatootmise rajamise kui ka opereerimise kompetentsi, on Adven Eesti valmis investeerima ettevõtete energialahendustesse juhul kui sellest võidab ka klient.

Share
Urmo Heinam
Tegevjuht, juhatuse esimees