Eelteade soojusenergia käitaja leidmiseks Lool

Adven Eesti AS kavatseb rajada Loo alevikku soojuse hinna alandamise ja kohalike kütuste osakaalu suurendamiseks uue hakkepuidu katlamaja.

Palume informatsiooni planeeritavate soojuse tootmise käitiste kohta Loo alevikus, mille käitaja sooviks sõlmida Adven Eesti AS-ga 12-aastase lepingu soojuse müügiks, mis vastaks järgnevatele tingimustele:

• soojuse tootmise seadmete võimsus 1,5 kuni 2,0 MW, reguleerimisulatus 10% kuni 100% võimsusest;

• kasutatakse taastuvaid kütuseid ning keskkonnasäästlikku tehnoloogiat;

• soojuse tootmise maht kuni 10 GWh, kujunedes vastavalt kaugküttevõrku ühendatud tarbijate vajadusele;

• käitise koosseisu kuulub soojustorustik kuni kaugküttevõrgu liitumispunktini; • soojuse tootmise algus täismahus hiljemalt detsember 2016.

Sooviavaldus peab sisaldama järgnevat infot ja kinnitusi:

• ettevõtte nimi ja registrikood;

• käitise planeeritud asukoht ning õiguslik alus kinnistu kasutamiseks ja sinna tootmise rajamiseks;

• kasutatav kütus ja tehnoloogia;

• võimsus ja reguleerimisulatus;

• valmimise tähtaeg;

• soojuse tootmise ja käidukogemuse kinnitus:

  • kahe eelmise majandusaasta toodetud soojuse müügi käive  vähemalt 1 miljon eurot;
  • viimase 3 aasta jooksul on ehitatud või tellitud vähemalt üks sarnase või suurema võimsusega samaväärse tehnoloogiaga käitis;
  • käitab avalduse esitamise hetkel vähemalt kahte pakutava või suurema võimsusega ja sama kütusega käitist.

• sooviavaldaja tõendab oma valmisolekut osaleda soojuse hanke konkursil esitades järgmised kinnitused:

  • on asukohamaa seaduste kohaselt registreeritud äriregistris;
  • on täitnud õigusaktidest tulenevad sooviavaldaja asukoha riiklike maksude ning sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustuse;
  • ei ole pankrotis või likvideerimisel, tema äritegevus ei ole peatatud, tema suhtes ei ole algatatud saneerimis- ega pankrotimenetlust;
  • omab piisavat finantsvõimekust soojuse tootmise rajamiseks ja käitamiseks.  

Sooviavaldused palume esitada kirjalikult eesti keeles aadressile Adven Eesti AS, Kassi tn 1, 12618  Tallinn või adven.eesti@adven.com hiljemalt 07. septembriks 2015.a. (k.a)

Lisainformatsioon: Arbo Reino, arbo.reino@adven.com, tel.6678606

Käesolev teade ei ole avaliku konkursi väljakuulutamine ega pakkumus lepingu sõlmimiseks. Konkursi korraldamise otsuse teeb Adven Eesti AS lähtuvalt laekunud teabest kavandatavate käitiste kohta. Eelteates soovitud informatsiooni esitamata jätmise, valeandmete esitamisel või tingimustele mittevastavusel ei loeta sooviavaldust käesolevale eelteatele vastavaks.

Share