Tarnijate ja Edasimüüjate Registri Andmekaitsetingimused

 

1.   Vastutavad töötlejad

Adven Eesti AS (registrikood 10066299)

Kassi tn 13

12618 Tallinn, Eesti

(edaspidi ”meie” või ”Adven”)

2.   Käesoleva registri kontaktisik

Janne Allandi

Kassi tn 13, Tallinn 12618, Eesti

+372 667 8600, privacy@adven.com

3.   Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Adven’i õigustatud huvi (nt tarnijate ja edasimüüjatega suhete haldamine, tarnijate ja edasimüüjate õigusnormidele vastavuse kontrollimine).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

✓    toodete ja teenuste hankimine ja ostmine tarnijatelt,

✓    meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine,

✓    meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine,

✓    hinnata   ja   tagada,   et   tarnijad   ja   edasimüüjad   täidavad   meie   ja kohaldatavates õigusaktides sätestatud nõudeid,

✓    tarnijate ja edasimüüjatega suhete haldamine ja nendega suhtlemine,

✓    tarnijate ja edasimüüjate ürituste korraldamine.

Me ei kasuta automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs) seoses käesolevas registris töödeldavate isikuandmetega.

4.   Milliseid isikuandmeid töötleme?

Töötleme oma tarnijate ja edasimüüjate ja nende töötajate järgmisi isikuandmeid seoses tarnijate ja edasimüüjate registriga:

✓     Andmesubjekti põhiandmed, näiteks nimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, elukohariik, kasutuskeel;

✓     Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress;

✓     Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute andmed, näiteks ärinimi ja äriregistri kood ja kontaktisikute nimed ja isikukoodid, kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;

✓     Teave seoses tarnijate ja edasimüüjate lepingutega ja pakutavate kaupade ja teenustega, näiteks kontaktisikud või vastutavad isikud ja võimalikud isikuandmed, mida töödelakse seoses kaupade ja teenustega;

✓     Üritustel osalemisega seotud informatsioon, näiteks ürituse nimi, kuupäev ja koht, toitumisalane teave (kogutakse üksnes andmesubjekti nõusolekul);

✓     Teave, mida andmesubjekt on ise Adven`i võrgus edastanud, näiteks veebivormi või tagaside esitamine;

✓     Andmesubjekti käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;

✓     Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave, näiteks IP-aadress, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;

✓     Andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

5.   Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame tarnijate ja edasimüüjatega seotud isikuandmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, tarnijalt või edasimüüjalt kelle  heaks andmesubjekt töötab ja meie kontserniettevõtetelt.

Saame potentsiaalsete tarnijate ja edasimüüjate andmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt, otsingumootoritest, professionaalsetest sotsiaalmeediavõrkudest, kontaktandmete pakkujatelt ja ettevõtete veebisaitidelt.

Käesolevates andmekaitsetingimustes toodud eesmärkidel võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ning allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Käesoleva registri andmete kogumine ja nende ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

6.   Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes meile pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT- keskkonda, samuti pakkudes meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda tarnijate ja edasimüüjatega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

7.   Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema tarnijate ja edasimüüjate andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki. Tarnijate ja edasimüüjate isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse tarnijate ja edasimüüjatega ärisuhete ajal ja seni kuni me vastavalt ostame või pakume tooteid või teenuseid tarnijatele või edasimüüjatele ja kolm (3) aastat pärast ärisuhete või vastavalt ostmise või pakkumise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8.   Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele või asutusele, kellel on õigus tegeleda Teie isikuandmete töötlemise uurimisega.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas, kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil. Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva andmekaitsealase seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid profileerimise osas, kui see on seotud otseturundusega.

9.   Kellega saate ühendust võtta?

Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult või suuliselt punktis kaks (2) nimetatud isikule. Ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on: Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee.

10.   Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.