Kliendiregistri andmekaitsetingimused

 

1.  Vastutavad töötlejad

Adven Eesti AS (registrikood 10066299)

Kassi tn 13

12618 Tallinn, Eesti

(edaspidi ”meie” või ”Adven”)

2.  Käesoleva registri kontaktisik

Janne Allandi

Kassi tn 13, Tallinn 12618, Eesti

+372 667 8600, privacy@adven.com

3.  Mis on isikuandmete töötlemise õiguslikud alused ja eesmärgid?

Isikuandmete töötlemise aluseks on lepingu täitmine ja Adven’i õigustatud huvi

(näiteks nt kliendisuhete haldamine, arvete esitamine, otseturundus). Isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

✓     meie toodete ja teenuste kättetoimetamine, hooldamine ja arendamine,

✓     meie lepinguliste suhete ja muude kohustuste täitmine,

✓     meie lepinguliste ja seadustest tulenevate õiguste tagamine ja kaitsmine,

✓     kliendisuhete haldamine ja klientidega suhtlemine,

✓     turundusürituste korraldamine,

✓     kliendi või muu andmesubjekti, näiteks potentsiaalse kliendi, käitumise analüüsimine ja profileerimine,

✓     e-turundus ja otseturundus,

✓     sihtreklaam meie ja teiste veebiteenuste kaudu.

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilianalüüs), et tuvastada andmesubjektide veebipõhist käitumist ja energiatarbimise ajalugu ja luua saadud informatsiooni põhjal profiile. Kasutame seda informatsiooni sihtturunduseks ja meie teenuste arendamiseks.

4.  Milliseid isikuandmeid töötleme?

Seoses Kliendi- ja Turundusregistriga töötleme järgmiseid klientide, nende töötajate või muude andmesubjektide isikuandmeid (näiteks meie koolitustel ja üritustel osalevad inimesed):

✓     Andmesubjekti põhiandmed, näiteks nimi, kasutajanimi ja/või muu identifikaator, salasõna, elukohariik, kasutuskeel;

✓     Andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, aadress;

✓     Ettevõtte ja ettevõtte kontaktisikute andmed, näiteks ärinimi ja äriregistri kood ja kontaktisikute nimed ja isikukoodid, kontaktandmed, sugu, elukohariik, kasutuskeel, kontaktisikute roll/ametinimetus ja ametialased huvid;

✓     Informatsioon kliendi energiatarbimise ja rajatiste kohta, näiteks energia- ja soojustarbimine, arvestite ja hoonetega seotud teave;

✓     Üritustel ja koolitustel osalemisega seotud informatsioon, näiteks ürituse nimi, kuupäev ja koht, toitumisalane teave (kogutakse üksnes andmesubjekti nõusolekul);

✓     Andmesubjekti käitumisega seotud teave teenuste ja veebisaidi kasutamisel, mida kasutatakse profiili koostamiseks, näiteks külastatud veebisaidid ja teenused, külastuste/kasutamise kestus, veebisaitidel ja teenustes tehtud toimingud;

✓     Andmesubjekti lõppseadmete tehniline teave, näiteks IP-aadress, MAC-aadress ja operatsioonisüsteem;

✓     Võimalikud otseturundusest keeldumised ja nõusolekud;

✓     Andmesubjekti poolt esitatud muu informatsioon.

5.  Kus kohast saame isikuandmeid?

Saame kliendiga seotud isikuandmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, andmesubjektide energiaarvestite mõõteandmete kaudu ning meie edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt.

Peamiselt saame potentsiaalsete klientide isikuandmeid järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, edasimüüjatelt ja kontserniettevõtetelt, otsingumootoritest, ajalehtedest ja teistest uudisteallikatest, sotsiaalmeediavõrkudest, kontaktandmete pakkujatelt ja ettevõtete veebisaitidelt.

Lisaks käesolevates andmekaitsetingimustes toodud eesmärkidele võidakse isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest allikatest ja allikatest, mis põhinevad informatsioonil, mis on saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt kohaldatavate seaduste ja määruste piires.

Selliste andmete ajakohastamine toimub, kas manuaalselt või automaatselt.

6.  Kellele isikuandmeid avaldame ja kas edastame isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)?

Töötleme informatsiooni ise ja kasutame volitatud töötlejaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie eest, näiteks pakkudes hooldus ja kliendituge, pilvandmetöötlusteenuste hooldust ja hostimist, turundusteenuseid ja IT- keskkonda, litsentsidele vastavuse kontrollimist, samuti meie toodetele ja teenustele riistvara ja võrguühendust. Teie isikuandmete kaitsmiseks oleme sõlminud isikuandmete töötlemise lepingud kõikide eelnimetatud volitatud töötlejatega, kes töötlevad teie isikuandmeid meie nimel ja meie eest.

Avaldame isikuandmeid riiklikele statistilistele organisatsioonidele ja andmeladudele, edasimüüjatele ja ka meie kontserniettevõtetele.

Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Me ei edasta ega avalda klientidega seotud isikuandmeid väljaspoole EL-i/EMP-i.

7.  Kuidas isikuandmeid kaitseme ja kui kaua me neid säilitame?

Juurdepääs isikuandmeid sisaldavatele süsteemidele on lubatud ainult nendele meie töötajatele, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema klientide andmeid. Igal kasutajal on süsteemi sisenemiseks personaalne kasutajanimi ja salasõna. Andmeid kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja muude tehniliste meetmete abil. Andmebaase ja nendest tehtud varukoopiaid hoitakse lukustatud ruumides ja neile on ligipääs ainult selleks eelnevalt volitatud isikutel.

Säilitame isikuandmeid nii kaua kui see on vajalik, võttes arvesse isikuandmete töötlemise eesmärki.

Klientide isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse kliendisuhte ajal ja seni kuni me osutame teenuseid ja kolm (3) aastat pärast kliendisuhte või teenuste osutamise lõppemist, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti. Potentsiaalsete klientide isikuandmed kustutatakse või ajakohastatakse, kui need avastatakse olevat vananenud või kui turundustegevusele ei ole vastatud.

Vaatame regulaarselt üle andmete säilitamise vajadust, võttes seejuures arvesse kohaldatavat õigust. Lisaks, võtame tarvitusele kõiki mõistlikke meetmeid, et registris ei säilitataks isikuandmete töötlemise eesmärkidega vastuolus olevaid, vananenud või ebatäpseid isikuandmeid. Parandame või kustutame sellised andmed viivitamatult.

8.  Millised õigused on Teil kui andmesubjektil?

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul.

Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist.

Lisaks on teil õigus nõuda, et Teie andmed edastatakse Teile üldkasutatavas vormingus, kui andmete töötlemine põhineb Teie nõusolekul või meie vahel sõlmitud lepingul.

Teil on samuti õigus esitada kaebus Teie jurisdiktsioonis asuvale andmekaitse järelevalveasutusele või asutusele, kellel on õigus tegeleda Teie isikuandmete töötlemise uurimisega.

Teil on samuti õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid profileerimisele ja Teiega seotud muu töötlemise osas kui teie isikuandmete töötlemine põhineb meie õigustatud huvil.

Seoses Teie nõudega peaksite Te määrama kindlaks konkreetsed olukorrad, millal Te olete sellise andmete töötlemise vastu. Me võime kehtiva seadusandluse alusel keelduda sellise taotluse täitmisest.

Andmesubjektina on Teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid otseturunduse osas, sealhulgas profileerimise otseturunduse eesmärgil.

9.  Kellega Te peaksite ühendust võtma?

Kõik käesoleva jaotisega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada kirjalikult punktis kaks (2) nimetatud aadressil.

Ühtlasi on Teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele. Eesti andmekaitse järelevalveasutus on: Andmekaitse Inspektsioon, e-post: info@aki.ee.

10.  Käesoleva andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Juhul kui muudatused on olulised, võime Teid ka sellest teavitada muul viisil, näiteks saates e-kirja või avaldades ametliku teavituse meie kodulehel. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.