Tehnovõrkude ja -rajatiste talumistasu

Maaomanikul on õigus taotleda tehnovõrkude ja -rajatiste talumise eest tasu. Adven Eesti AS juhatuse otsusega on kehtestatud „Adven Eesti AS tehnovõrgu või –rajatise talumise eest tasu maksmise kord“, mis määratleb talumistasu suuruse ning selle taotlemiseks vajalikud tegevused.

Õigus tasu saamisele

Talumistasu saab maaomanik taotleda talumistasu järgmiste Adven Eesti AS-le kuuluvate tehnovõrkude ja –rajatiste talumise eest:

  • soojatorustik
  • gaasitorustik
  • katlamajad, jaotuskambrid

Talumistasu võib kinnisasja omanik taotleda ka tema kinnistule ulatuva kaitsevööndi eest, kui tehnorajatis ise paikneb väljaspool konkreetset kinnistut.

Kinnisasja omanikul tuleb tasu saamiseks esitada taotlus, olenemata sellest, kas talumiskohustus tuleneb seadusest, on sõlmitud maa kasutamise leping (isikliku kasutusõiguse seadmise leping, asjaõigusleping, servituudileping, maaleping vms maa kasutamiseks sõlmitud leping) või on seatud sundvaldus.

Jooksva kalendriaasta eest on tasu saamise õigus isikul, kes on vastava kinnisasja omanik (sh kaasomanik või ühisomanik) sama aasta 1.märtsi seisuga, juhul kui ta esitab talumistasu taotluse jooksva aasta 1.juuliks. Kui omanik vahetub pärast 1.märtsi, siis tasu makstakse jooksva kalendriaasta eest endisele omanikule (kui endine omanik on vastava taotluse esitanud). Uuel kinnisasja omanikul on õigus saada taotluse alusel tasu alates järgmisest kalendriaastast.

Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni. Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel (kinnistule ehitatakse veel liine, muutub kaasomandi osa suurus vms) tuleb omanikul esitada uus taotlus. Tasu saamise nõude aegumistähtaeg on kolm aastat. Aegumistähtaeg algab iga aasta 1.juulist.

Taotluse esitamine

  • Taotluse saab esitada kinnisasja omanik või kinnisasja omaniku poolt lihtkirjaliku volikirjaga volitatud isik. Taotlusi saab esitada elektroonselt ning paberkandjal all toodud kontaktidel.
  • Kaasomandis oleva kinnisasja puhul võivad taotluse esitada kaasomanikud ühiselt või üks kaasomanikest esindajana volituse alusel. Esindaja tõendab oma volitusi kaasomanike otsusega esindaja määramise kohta. Kui kaasomanikud ei esita taotlust ühiselt, esitab kaasomanik taotluse vastavalt talle kuuluva mõttelise osa suurusele.
  • Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul esitab taotluse korteriühistu juhatus või korteriomandite valitseja. Korteriühistu juhatust või korteriomandite valitsejat volitab taotlust esitama korteriühistu või korteriomanike üldkoosolek oma otsusega.
  • Ühisvara puhul esitab taotluse omanikuna kinnistusraamatusse kantud isik.
  • Iga kinnistu kohta esitab omanik eraldi taotluse. Kui kinnistu koosneb mitmest katastriüksusest, siis esitab omanik ühe taotluse kogu kinnistu kohta.
  • Kinnistamata munitsipaalmaa omanik peab lisaks taotlusele esitama munitsipaliseerimise otsuse.

Taotluse esitamiseks tuleb täita majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud vorm, mis asub siin. Taotluse talumistasu saamiseks saab esitada nii elektrooniliselt kui ka kirja teel.

Tasu suurus ja maksmine

Talumistasu suurus on võrdne kasutusõiguse ala maamaksuga. Maamaksu määramise aluseks olevate andmete ja maa maksustamishinna muutumisel muutub talumise eest maksmisele kuuluv talumistasu summa.

Tasu makstakse välja igal aastal 1.detsembriks avalduse alusel, mis on esitatud alates väljamaksmisele eelneva aasta 2.juulist kuni tasu väljamaksmise aasta 1.juulini.

Tasu kantakse kinnisasja omaniku pangakontole. Korteriomanditeks jagatud kinnisasja puhul makstakse tasu korteriühistule või korteriomandite valitsejale, kes on kohustatud vastava tasu maksma korteriomanikele või tasaarveldama selle majapidamiskulude nõudega.

Kadri Koppel
Klienditeeninduse juht
Kadri Koppel
Liivi Lilienthal
Kliendihaldur, Lõuna-ja Ida-Eesti
Liivi Lilienthal
Bonsky