Töötervishoiu ja -ohutuse põhimõtted

Tervis ja ohutus on kõigile äärmiselt olulised ning need on osa kogu Adveni tegevusest. Kahtlemata on see iga töötaja ja juhi vastutus kõikidel tasanditel.

Me oleme kõik vastutavad iseenda, kolleegide ja teiste töökohal viibivate inimeste ohutuse eest. Seadusandlus sätestab tööohutuse miinimumnõuded, kuid meie eesmärk on veel paremini toimida. Me oleme kõik vastutavad selle eest, et kõik ohutusnõuded oleksid täidetud.

Saavutamaks oma eesmärk, viia tööõnnetused nullini, peame pühenduma süstemaatilisele ja järjepidevale ohutusalasele tööle. Me kõik oleme kohustatud järgima juhiseid, pöörama tähelepanu kõigi töökohal viibivate inimeste ohutusele ning aktiivselt tõstatama ohutusalaseid murekohti ja tegema ohutusalaseid ettepanekuid. Kõik peavad ühiselt edendama töötervishoidu ja -ohutust ning võtma kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et tagada ettevõttes ohutud töötingimused. Me täidame alati õigusakte, Adveni ja meie klientide ohutusnõudeid ja juhiseid.

Meie ohutuspõhimõtted:

  • Tagame oma töötajatele ohutusalase koolituse
  • Jälgime ja teavitame ohtlikest tingimustest ja tegevustest. Me hindame oma töömeetodite ja töökeskkonna riske. Riskidega on tegeletud ja parendusvajadused on kaardistatud ning planeeritud.
  • Teavitame alati ja uurime aktiivselt kõiki tööõnnetusi, vahejuhtumeid ja õnnetusohtlikke olukordi, et selgitada välja parendustegevused. Me õpime oma vigadest.
  • Meil on nulltolerants alkoholi ja narkootikumide mõju all töötamise suhtes
  • Julgustame oma töötajaid ohutusalastel teemadel arutlema ja ohutusalaseid parendusettepanekuid tegema

See poliitika hõlmab kõiki Adven Grupi kontoreid ja äriüksusi. Adveni grupi juhtkond vaatab igal aastal üle poliitika õigeaegsuse ja tagab, et seda poliitikat rakendatakse kogu organisatsioonis ja edastatakse teistele sidusrühmadele.